Merhaba, bugün 9 Aralık 2023 Cumartesi

Erasmus+ İş Dünyası Fırsatları Bilgi Notu

 

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olup yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik faaliyetleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.  

2021-2027 döneminde 26,2 milyar avroluk bir bütçeye sahip olan Program, faydalanıcıların faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi ve iyi uygulamaları tecrübe etmelerini, uygulamalarını, yurt dışındaki muadilleri ile bir arada kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve uluslararasılaşmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

 

En az birer sektör temsilcisi özel sektör kuruluşu ve mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcısı dahil olmak üzere en az sekiz (8) kurum ve kuruluş ortaklığı ile kurulabilen  Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (CoVEs) insanların beceri ve yetkinliklerini gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara hızla uyarlamayı ; bölgesel kalkınma, yenilikçilik ve akıllı uzmanlaşma stratejilerini desteklemeyi; farklı sektörlerde uluslararası işbirliğini ve toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Öğrenci merkezli bütünsel bir sergileyen mesleki mükemmellik kavramını temel alan bu eylem, Avrupa Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri platformlarının kademeli olarak kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemekte, bölgesel kalkınma, yenilikçilik ve akıllı uzmanlaşma stratejilerinin yanı sıra uluslararası işbirlikçi platformlara katkıda bulunmaktadır.

 

Platformlar, iyi gelişmiş mesleki mükemmellik sistemlerine sahip ülkelerin yanı sıra, büyüme ve yeniliği desteklemede proaktif bir rol oynamak için VET kurumlarının tam potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan yaklaşımlar sergileyen ülkelerin katılımına açık olacaktır.

 

Eylemin odak noktası:

*Belirli sektörlerde ortak ilgi (örneğin havacılık, çevrimiçi hareketlilik, yeşil ve döngüsel teknolojiler, BİT, sağlık hizmetleri, vb.)

*Toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yaklaşımlar (örneğin, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve kıtlığı, dijitalleşme, yapay zekâ, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, göçmenlerin entegrasyonu, bireylerin becerilerinin artırılması vb.).

 

 

 

 

 

Mesleki Eğitim Mükemmellik Merkezleri

Kimler başvurabilir?

Bir Program ülkesinde kurulmuş herhangi bir kurum ve kuruluş

Kimler ortak olabilir?

Bir program ülkesinde ve ortak ülkede kurulmuş, mesleki eğitim ve öğretim alanında veya iş dünyasında aktif,

kamu veya özel kurum ve kuruluşlar

Ortakların Sayısı ve Profili

En az 8 kurum ve kuruluş:

 • En az ikisi AB Üyesi olmak üzere en az 4 Program ülkesinden;
 • En az 1 girişim, sanayi veya sektör temsilcisi kuruluş
 • En az 1 mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcısı

Proje süresi

4 yıl

Proje Bütçesi

Maksimum 4 milyon avro

Toplam Bütçe

44 milyon avro

Son Başvuru Tarihi

7 Eylül 17:00 (CET)

 

 

 

 

 

 

Yenilikçilik için İttifaklar

 

Yenilikçilik için İttifaklar ise yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve öğretim arasında işbirliği ve bilgi akışı yoluyla yenilikçiliği artırarak Avrupa'nın yenilikçilik kapasitesini güçlendirmeyi, yeni müfredat tasarlayıp oluşturarak yüksek öğretim (HE) ve mesleki eğitim ve öğretim (VET) alanlarında girişimci zihniyetin gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

 

Lot 1: Eğitim ve İşletmeler için İttifaklar:

Özel sektörü, yükseköğretim ve mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren Eğitim ve İşletmeler için İttifaklar, ortakların ortak hedefleri paylaştığı ve yenilikçiliği, yeni becerileri ve girişimci zihniyeti geliştirmek için birlikte çalıştığı uluslararası ve sonuç odaklı projelerdir.

Bir veya birkaç farklı sektörde yenilikçi ve uluslararası faaliyetlerle güvenilir ve sürdürülebilir ilişkiler yaratırlar.

 

 

 

 

Lot 1: Eğitim ve Girişimler için İttifaklar

Kimler başvurabilir?

Bir Program ülkesinde kurulmuş herhangi bir kurum ve kuruluş

Ortakların Sayısı ve Profili

Dördü Program ülkelerinden olmak üzere en az  sekiz  kurum ve kuruluş

 • En az 3 istihdam (labor market) kurumu
 • En az 3 eğitim ve öğretim sağlayıcısı
 • En az bir yükseköğretim kurumu ve mesleki eğitim kurumu

Proje süresi

2 veya 3 yıl

Proje Bütçesi

2 yıllık projeler için: maksimum 1 milyon avro

3 yıllık projeler için: maksimum 1.5 milyon avro

Toplam Bütçe

30 milyon avro

Son Başvuru Tarihi

7 Eylül 17:00 (CET)

Kimler ortak olabilir?

Program ülkesinden veya ortak ülkeden:

 • Yükseköğretim Kurumları
 • Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları
 • Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarının ağları
 • Küçük ve orta ölçekli veya büyük işletmeler (sosyal girişimler dahil)
 • Araştırma enstitüleri
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki kamu kurumları
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif kuruluşlar
 • Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını veya işletmelerini temsil eden aracılar
 • Akreditasyon, sertifikasyon, tanınma veya yeterlilik kuruluşları
 • Ticaret ve sanayi odaları, işçi sendikaları, esnaf ve zanaatkar odaları
 • Avrupa veya ulusal sosyal ortaklar
 • Hastaneler veya diğer bakım kurumları, (uzun süreli bakım dahil)
 • Bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim, öğretim veya istihdamdan sorumlu makamlar
 • Istihdam hizmetleri
 • Ulusal istatistik ofisleri
 • (Ekonomik) Kalkınma ajansları
 • Sektörel veya profesyonel dernekler
 • Sektör beceri konseyleri
 • Kariyer rehberliği sağlayan organlar

 

Lot 2: Beceriler için Sektörel İşbirliği İttifakları

 

Beceriler için Sektörel İşbirliği İttifakları, farklı sektörlerde somut becerileri geliştirmek için yeni stratejik yaklaşımlar ve işbirlikleri yaratmayı amaçlamaktadır. Çeşitli paydaşları bir araya getirerek işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ele almayı, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamayı, işgücünün becerilerinin artırılması ve yeniden vasıflandırılması için somut eylemlerde bulunmayı, yerel, ulusal ve bölgesel büyüme stratejilerini destekleyen ittifaklar, Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisinde belirlenen 14 endüstriyel ekosistemde uygulanacaktır.

 

 

Lot 2: Beceriler için Sektörel İşbirliği İttifakları

Kimler başvurabilir?

Bir Program ülkesinde kurulmuş herhangi bir kurum ve kuruluş

Ortakların Sayısı ve Profili

Sekizi Program ülkesinden olmak üzere en az 12 tam ortak

 • En az 5 istihdam (labor market) kurumu
 • En az bir yükseköğretim kurumu ve mesleki eğitim kurumu

Proje süresi

4 yıl

Proje Bütçesi

Maksimum 4 milyon avro

Toplam Bütçe

31 milyon avro

Son Başvuru Tarihi

7 Eylül 17:00 (CET)

Sektörler

Avrupa için Yeni Endüstriyel Strateji (New Industrial Strategy for Europe)’de belirlenmiş 14 endüstriyel ekosistemden ortaklar:

 • Turizm
 • Ulaşım, otomotiv, hareketlilik
 • Uzay ve savunma
 • İnşaat
 • Tarım
 • Düşük karbon salınımlı endüstriler
 • Tekstil
 • Yaratıcı ve kültürel sektörler
 • Dijital
 • Yenilenebilir enerji
 • Elektronik
 • Parakende Satış
 • Sosyal ekonomi
 • Sağlık

Kimler ortak olabilir?

Program ülkesinden veya ortak ülkeden:

 • Yükseköğretim Kurumları
 • Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları
 • Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarının ağları
 • Küçük ve orta ölçekli veya büyük işletmeler (sosyal girişimler dahil)
 • Araştırma enstitüleri
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki kamu kurumları
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif kuruluşlar
 • Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını veya işletmelerini temsil eden aracılar
 • Akreditasyon, sertifikasyon, tanınma veya yeterlilik kuruluşları
 • Ticaret ve sanayi odaları, işçi sendikaları, esnaf ve zanaatkar odaları
 • Avrupa veya ulusal sosyal ortaklar
 • Hastaneler veya diğer bakım kurumları, (uzun süreli bakım dahil)
 • Bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim, öğretim veya istihdamdan sorumlu makamlar
 • Istihdam hizmetleri
 • Ulusal istatistik ofisleri
 • Ekonomik kalkınma ajansları
 • Sektörel veya profesyonel dernekler
 • Sektör beceri konseyleri
 • Kariyer rehberliği sağlayan organlar

 

Etkinlik Bağlantısı:

https://zoom.us/j/98497655823?pwd=K2VTMUV5d01oTnpRT2RGdVJZOUZsZz09